บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น สรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น สรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  เพื่อเข้ารับรางวัลโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทเด็กและเยาวชน  2. ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชน  3.ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก และ 4 ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  ผู้ที่สนใจสมัครหรือผู้เสนอผลงาน  สามารถส่งประวัติและผลงานฯ ได้ 2 รูปแบบ  ดังนี้

1.ส่งทางไปรษณีย์ ไปยัง  งานสภาเด็กและเยาวชน  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 222 ม.3 ตำบลสำราย  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40000 ภายในวันพุธที่  24  กรกฎาคม  2562 (โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการเป็นสำคัญ)

2.ส่งด้วยตนเอง  ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น  ภายในวันพุธที่ 31  กรกฎาคม  2562 หมายเหตุ กรุณาวงเล็กมุบซองว่า ส่งผลงานพิจารณารางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร./โทรสาร.              0-4339-3380 
 

...................................อารมย์  กมลรัตน์/ข่าว/29 เม.ย.62

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น