หอพักขอนแก่น บ้านอยู่สบาย ร.แปด หน้าค่ายสีหราชเดโชไชย

หอพักขอนแก่น บ้านอยู่สบาย ร.แปด หน้าค่ายสีหราชเดโชไชย

หอพักขอนแก่น บ้านอยู่สบาย ร.แปด หน้าค่ายสีหราชเดโชไชย ติดต่อ 080-4155962

บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครงาน

บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครงาน

วันที่ 27 มิ.ย. 2562 )

เปิดรับสมัครงาน

-ฝ่ายการตลาด

คุณสมบัติ
1.มีบุคลิคภาพที่ดี
2.พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
3.ผู้อบรม ต้องอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

รายได้และสวัสดิการ 15,000-20,000 บาท
*เงินเดือน 20,000 บาท สำหรับผู้มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป


ติดต่อสอบถามโทร 085-6958481,043-330086

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถขอนแก่น  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
                    ด้วยศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถขอนแก่น  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโททางการเกษตร สาขากีฎวิทยา  โรคพืช  อารักขาพืช  พืชไร่  พืชสวน  ปฐพีวิทยา  ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ        พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินินาถ ขอนแก่น ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่  17  มิถุนายน ถึงวันที่  21  มิถุนายน  2562 ในวันและเวลาราชการ  โทร.0-4325-5028
------------------------------------
อารมณ์/ข่าว/พิพม์/10มิ.ย.62

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น สรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น สรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  เพื่อเข้ารับรางวัลโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทเด็กและเยาวชน  2. ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชน  3.ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก และ 4 ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  ผู้ที่สนใจสมัครหรือผู้เสนอผลงาน  สามารถส่งประวัติและผลงานฯ ได้ 2 รูปแบบ  ดังนี้

1.ส่งทางไปรษณีย์ ไปยัง  งานสภาเด็กและเยาวชน  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 222 ม.3 ตำบลสำราย  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40000 ภายในวันพุธที่  24  กรกฎาคม  2562 (โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการเป็นสำคัญ)

2.ส่งด้วยตนเอง  ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น  ภายในวันพุธที่ 31  กรกฎาคม  2562 หมายเหตุ กรุณาวงเล็กมุบซองว่า ส่งผลงานพิจารณารางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร./โทรสาร.              0-4339-3380 
 

...................................อารมย์  กมลรัตน์/ข่าว/29 เม.ย.62

มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ด้วย มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ ระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค 4 สาขาวิชา
คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารรัฐกิจ, คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ, คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน และหลักสูตร Pre-degree (ใช้วุฒิม 3 ในการสมัคร)
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4327-4250-2 หรือเว็บไซต์ WWW.KK.RU.AC.TH