จังหวัดขอนแก่น จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนส่งเสริมดำเนินงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

*** วันนี้ (19 ก.พ. 63) ที่ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนส่งเสริมดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

*** จังหวัดขอนแก่น มีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ชุมชนทุกภาคส่วน จนทำให้การดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นบรรลุผลตามเป้าหมาย ส่งผลให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นปี 2561 และ 2562 และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสร้างความภาคภูมิใจ

*** โดยมีผู้สนับสนุน ได้แก่ คณะสงฆ์ หน่วยงาน องค์กร สถานศึกษาและบุคคลด้านต่างๆประกอบด้วย 1.) ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 2.) ชุมชนคุณธรรมต้นแบบและองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร) 3.) ผู้ส่งเสริมศิลปะการแสดง ดนตรีพื้นบ้าน ผู้ประพันธ์เพลง 4.)ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 5.)การส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย 6.) ด้านสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ และกิจกรรมสนับสนุนงานวัฒนธรรมอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 273 รูป/คน

*** นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุน ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นับเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ในฐานะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค ได้ให้ความสำคัญ เนื่องจากการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่ จะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *